اوج یادگیری – کنکور آسان است – استاد حسین احمدی – قیمت اوج یادگیری – امیر مسعودی

کنکور آسان است؟

اوج یادگیری – کنکور آسان است – استاد حسین احمدی – قیمت اوج یادگیری – امیر مسعودی

اوج یادگیری یکی از چند برنامه های تلویزیونی کنکور آسان است میباشد. کنکور آسان است موسسه ی برتر کنکوری ایران است. استاد حسین احمدی موسس مجموعه ی کنکور آسان است میباشد که در این موسسه تدریس های برتر اساتید برتر ایران در قالب دی وی دی های آموزشی در اختیار دانش آموز ها و داوطلبین کنکور قرار داده میشود.

اوج یادگیری یا کنکور آسان است؟

بسیاری از دانش آموز هایی که میخواهند از منابع کنکور آسان است استفاده بکنند این سوال برایشان پیش می آید که آیا اوج یادگیری همان کنکور آسان است یا نه؟ اوج یادگیری و عناوین مختلف دیگیری که به این موسسه نام آشنای استاد حسین احمدی لقب داده میشود همه بخشی از کنکور آسان است میباشد که با عناوین مختلف و در گروه های مختلف در حال فعالیت میباشند و همه زیر مجموعه ای از کنکور آسان است میباشند.

اوج یادگیری

اوج یادگیری

ویژگی های دانش آموز های کنکور آسان است

کنکور آسان است برای دانش آموز هایی که از منابع اوج یادگیری (کنکور آسان است) استفاده میکنند شرایط ویژه ای در نظر دارد و هر دانش آموز و هر داوطلبی که از محصولات کنکور آسان است استفاده میکند میتواند از مشاوره و برنامه ریزی کاملا رایگان و حرفه ای ما استفاده کند و چون دانش آموز استاد حسین احمدی محسوب میشود این امکان را دارد تا با یکی از مشاورین رتبه برتر ما تا روز کنکور در ارتباط باشد و پشتیبانی دانش آموز ها و داوطلبین به صورت رایگان انجام خواهد شد.

استاد حسین احمدی و معرفی اساتید اوج یادگیری

استاد حسین احمدی مدرس درس ادبیات و زبان فارسی ، عربی و دین و زندگی کنکور آسان است را به عهده دارد و تدریس های بی نظیری را برای داوطلبین کنکور داشته است. استاد حسین احمدی موسس مجموعه ی کنکور آسان است میباشد و اولین موسسه یادگیری آسان به روش های یادیارسازی و لوح های فشرده میباشد.

مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی مدرس نام آشنای درس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است هستند که تدریس بی نظیر ایشان زبان زد خاص و عام است و شناخته شده ترین مدرس ریاضی و فیزیک در کشور هستند. مهندس امیر مسعودی به طور تخصصی و مجزا هر مبحث را شیوا ، جذاب و ساده تدریس کرده است.

کنکور آسان است

کنکور آسان است

دکتر مهدی شیخی

دکتر مهدی شیخی مدرس درس زیست شناسی کنکور آسان است میباشند که رزومه فوق العاده ای دارند. دکتر فرخ دادگستری ، دکتر هژیر امیری ، دکتر حسینی و دکتر عرفان پازوکی نیز تدریس زیست شناسی را به عهده دارند.

مهندس عارف ربیعیان

مهندس عارف ربیعیان مدرس درس شیمی کنکور آسان است که به جرات میشه گقت مهندس مسعودی درس شیمی هستند و در کم تر از یکسال توانسته اند مطرح شوند.مهندس جعفر مهرپور نیز مدرس شناخته شده ی درس شیمی هستند.

دکتر امیر دانش زاده

دکتر امیر دانش زاده نیر مدرس درس زبان انگلیسی هستند و به مانند دکتر شیخی رزومه یبسیار قوی دارند و تدریس زبان انگلیسی کنکور آسان است را عهده دار هستند. دکتر محجوبی و دکتر محبوبی نیز مدرس درس زبان انگلیسی  کنکور آسان است هستند.

دکتر آبان

دکتر آبان نیز درس ادبیات و زبان فارسی را در کنکور آسان است عهده دار هستند. دکتر محبوبی نیز درس ادبیات را تدریس میکنند.

معرفی جدید ترین محصولات کنکور آسان است اوج یادگیری نظام جدید

اوج یادگیری

اوج یادگیری

درس فیزیک

روش تست جریان مدار ۱۱ تجربی(۱۱۵)
روش تست جریان مدار ۱۱ ریاضی(۱۳۰)
آموزش مغناطیس والقا ۱۱تجربی(۷۵)
آموزش مغناطیس والقا ۱۱ریاضی(۹۰)
روش تست ساکن۱۱ تجربی(۷۵)
روش تست ساکن۱۱ ریاضی(۹۵)
همایش فیزیک ۱۰و۱۱تجربی(۴۷۰)
همایش فیزیک ۱۰و۱۱ریاضی(۵۰۵)
روش حرکت۱۲ تجربی(۱۳۰)
روش حرکت۱۲ ریاضی(۱۵۰)

درس ریاضی

روش تابع ۳ سال تجربی(۱۳۰)
روش تابع ۳ سال ریاضی(۱۵۰)
روش تابع ۱۲ تجربی (۷۵)
روش تابع ۱۲ ریاضی (۶۰)
روش قدرمطلق ۳ سال هر دو رشته(۶۰)
روش مثلثات ۳سال تجربی(۱۱۵)
روش مثلثات۱۲ تجربی(۷۵)
روش مثلثات۱۲ریاضی(۵۰)
جامع احتمال کنکور ریاضی(۱۱۵)
جامع احتمال کنکور تجربی(۱۰۰)
فصل ۳و۴ هندسه دهم شاهانی(۹۰)
روش  احتمال ریاضی (۱۱۵)
روش احتمال تجربی(۹۵)

درس شیمی

کنکور آسان است

کنکور آسان است

روش فصل۱ شیمی۱۱ (۲۱۰)
روش فصل۲ شیمی۱۱ (۱۳۵)
روش فصل۳ شیمی۱۱(۷۵)
روش فصل۱دهم کیهان(۱۳۵)
روش فصل۲ردپای گازدهم (۱۰۵)
روش فصل ۳  دهم اهنگ(۱۲۰)
روش شیمی۱۲ فصل۱(۲۰۰)
روش شیمی ۱۲ فصل۲(۲۰۰)
روش شیمی ۱۲ فصل۳(۱۶۰)

درس زیست

همایش زیست دهم (۱۵۰)
زیست دهم دادگستری (۱۳۵)
زیست دهم امیری(۱۲۰)
فصل ۳تا۵ زیست ۱۱ حسینی نیا (۶۰)
زیست دهم فصل۳-۵حسنی نیا(۱۳۵)
زیست دهم حسینی نیا فصل۶-۷(۷۵)
همایش سه روز دهم یازدهم(۲۲۵)
خلاقیت قیدنامه زیست دهم شیخی(۱۰۰)
زیست ۱۲ پازوکی (۲۴۰)
زیست ۱۲فصل۱-۴ امیری(۲۴۰)

ادبیات

ادبیات یازدهم استاد (۱۵۰)
مهارت نوشتاری هشتم ابان (۴۵)
روش ادبیات یازدهم (۱۳۵)
همایش ادبیات یازدهم(۱۰۵)
نگارش۲ مقطع یازدهم(۷۵)
خلاقیت املا واژگان یازدهم ابان(۸۰)
جمع بندی ادبیات یازدهم (۹۰)
روش ادبیات دهم ابان(۱۳۵)
قرابت معنایی منفی(۶۰)
روش ارایه جدید ابان(۶۰)
ادبیات ۱۲ ابان(۲۸۰)
زبان فارسی دهم ابان(۱۴۰)
زبان فارسی یازدهم ابان(۱۲۰)
زبان فارسی دوازدهم ابان(۱۲۰)

زبان عربی

اوج یادگیری

اوج یادگیری

خلاقیت عربی۱۲ حروف مشبه(۴۰)
خلاقیت عربی۱۲حال(۴۰)
خلاقیت عربی۱۲ اسلوب(۴۰)
خلاقیت عربی۱۲ مفعول مطلق(۴۰)
روش تست عربی دهم (۲۰۰)
فصل الخطاب عربی قاسمی(۹۰)
عربی جامع ۱۲با کتاب(۱۱۰)

زبان انگلیسی

روش تست زبان۱۲ دانش زاده(۱۸۰)
روش تست دهم دانش زاده(۱۰۵)
روش تست زبان ۱۱ محبوبی(۱۵۰)

دین و زندگی

اوج یادگیری

اوج یادگیری

دینی دهم درس ۱ تا ۶ به همراه کتاب(۱۳۰)
روش دینی دهم ۱-۱۲ (۱۱۰)
دینی دهم ۷-۱۲ (۹۰)
دینی یازدهم ۱-۱۲ با کتاب (۲۴۰)
روش تست دینی یازدهم (۲۰۰)
خلاقیت دینی دهم(۱۸۰)
دینی ۱۲ درس۱و۲(۴۰)
دینی ۱۲درس ۳-۵ (۶۰)
روش دینی۱۲ درس۱-۵(۱۰۰)
دینی ۱۲ درس۶-۱۰(۱۰۰)
روش دینی ۱۲ درس۶-۱۲(۱۰۰)

انسانی

اقتصاد دهم حاجی لر(۲۱۰)
ریاضی دهم انسانی علیشاه(۱۳۵)
علوم و فنون دهم ابان(۷۵)
جامعه شناسی دهم حاجی لر(۹۰)
تاریخ ایران حهان ۱ دهم محمودی(۷۵)
علوم فنون یازدهم ابان(۷۵)
عربی دهم ابان(۱۳۵)
عربی یازدهم ابان(۱۲۰)
منطق دهم محبوبی(۱۰۵)
روش علوم فنون ۱ ابان(۱۰۵)
تاریخ ایران حهان۲ یازدهم محمودی(۱۲۰)
روش علوم فنون ۲ ابان(۱۳۵)
جمعبندی  ریاضی جدید و قدیم(۹۰)

جهت ارتباط با کادر تخصصی مشاوره و برنامه ریزی کنکور آسان است

و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و قیمت محصولات و خرید با شماره های

۳۲ ۵۷ ۱۹۶ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید و یا کلمه { قیمت } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲ پیامک کنید

و همچنین در فضای مجازی کانال و پیج اینستاگرام ما عضو باشید که با عضویت در آن میتوانید بصورت رایگان از تدریس ها ، جزوه ها ، نمونه سوالات و … استفاده نمایید

جهت دریافت لینک کانال و پیج کنکور آسان است کلمه { کانال } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲ پیامک کنید

  1. […] دارد و در برنامه های رادیویی و تلویزیونی زیادی از جمله اوج یادگیری ، زنگ پنجم ، کنکور آسان است ، درس خواندن آسان است ، […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس