ادبیات

 

 

قرابت منفی استاد احمدی (۲۰)
قرابت مثبت دوم استاد احمدی (۳۰)
فارسی هشتم استاد ابان (۱۲۵)
قرابت مثبت سوم استاد احمدی (۳۰)
قرابت مثبت پیش استاد احمدی (۴۵)
تاریخ ادبیات استاد احمدی (۳۰)
آرایه ادبی جامع دکتر آبان و محبوبی (۶۰)
آرایه ادبی استاد احمدی (۳۰)
فارسی هفتم ابان و استاد (۱۰۰)
فارسی ابان و استاد هشتم (۱۲۵)
زبان فارسی آبان (۹۰)

 

 

زبان فارسی پیشرفته استاد احمدی و آبان (۵۰)
ادبیات سوم خط به خط آبان(۱۵۰)
ادبیات  دوم استاد احمدی و آبان (۶۰)
فارسی نهم(۱۰۰)
مهارت های نوشتاری نهم(۹۰)
ادبیات دهم استاد احمدی(۱۸۰)
نگارش۱ دهم استاد احمدی(۷۵)
جمع بندی ادبیات دهم (۶۰)
روش تست زبان فارسی ۳ استاد احمدی(۱۵۰)
ادبیات سوم دکتر تجبر (۱۰۵)
ادبیات پیش دانشگاهی محبوبی (۱۴۰)
جزوه ادبیات استاد احمدی (۷۵)
جزوه زبان فارسی استاد احمدی (۵۰)
روشهای تست زنی واژگان استاداحمدی (۳۰)
واژگان و املا دوم استاد احمدی و آبان(۴۰)
واژگان و املا سوم (۱۰۰)
آرایه دوم(۳۰)
آرایه سوم استاد احمدی و آبان(۳۰)
جمع بندی دو روزه ادبیات استاد احمدی(۱۰۰)
خلاقیت شعری محبوبی(۵۰)
مهارت های نوشتاری هفتم(۴۵)
همایش فوق حرفه ای قرابت معنایی (۴۵)
ادبیات یازدهم استاد (۱۵۰)

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تـــمـاس