ریاضی

 

 

 

ریاضی دهم فصل اول الگو و دنباله(۱۰۰)
روش تست زنی ریاضی مبحث مجموعه(۶۰)
روش های تست زنی الگو و دنباله(۶۰)
مجموعه خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)مسعودی(۳۰)
روش تست زنی خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)(۴۵)
فصل هفتم ریاضی دهم مجموعه جامع آمار و احتمال(۶۰)
روش تست زنی آمار و احتمال(۴۵)
دنباله و استلزام مسعودی (۸۰)
حد جدید مسعودی ( ۱۰۵ )
مجانب ونگاهی به رسم نمودارمسعودی(۳۰)
آنالیز ترکیبی مسعودی (۴۵)
احتمال مسعودی (۹۰)
روش تست زنی پیوستگی مسعودی(۲۰)
نظریه معادلات و سهمی مسعودی(۹۵)
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) (۴۰)
خلاقیت در امار احتمال دهم (۳۰)
مشتق۱ vvip مسعودی با تخفیف (۱۴۰)
مشتق۲ vvip مسعودی (۵۰)
مشتق۳ vvip مسعودی (۱۲۰)
انتگرال،سری،نموداروروابط مثلثاتی مسعودی(۱۲۰)
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مسعودی(۳۰)
مثلثات مسعودی (۱۲۰)
تابع جامع مسعودی (۱۰۰)
روش تست زنی هندسه ۱مسعودی(۵۰)
روش تست زنی مثلثات(۶۰)
قدرمطلق و جزء صحیح مسعودی (۴۵)
ماتریس مسعودی (۵۰)
هندسه مختصاتی مسعودی(۳۰)
روش تست زنی تصاعدحسابی مسعودی (۴۵)
روش تست تابع دهم مسعودی (۵۰)
روش تست زنی تصاعدهندسی مسعودی (۴۵)
روش های تست زنی آمار مسعودی (۴۵)
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلسازی(۶۰)
جمع بندی بسته ۱ مسعودی (۱۲۰)
جمع بندی بسته ۲ مسعودی (۱۲۰)
جمع بندی بسته ۳ مسعودی (۱۶۵)
جمع بندی بسته ۴ مسعودی (۱۱۰)
جمع بندی بسته ۵ مسعودی (۹۰)
جمع بندی دو روزه بسته ۱ مسعودی(۱۰۵)
جمع بندی دو روزه بسته ۲ مسعودی(۱۰۵)

 

 

 

ریاضی دهم   علی شاه (۲۷۰)
ریاضات سوم تجربی عبدوس (۷۰)
ریاضی پایه ۹ گرشاسبی(۴۵۰)
ریاضی سال اول گرشاسبی (۶۰)
هندسه ۱ گرشاسبی (۷۵)
هندسه ۱ فوق حرفه ای vvip حبیبی (۹۰)
هندسه ۲ فوق حرفه ای vvip حبیبی (۸۰)
روش تست زنی هندسه ۱حبیبی (۵۰)
روش تست زنی هندسه ۲ حبیبی (۵۰)
گراف حبیبی(۷۵)
هندسه تحلیلی بردار حبیبی(۶۰)
هندسه تحلیلی خط وصفحه حبیبی(۹۰)
روش تست زنی هندسه پایه و تحلیلی،گسسته حبیبی(۹۰)
جبر و احتمال دارا حبیبی(۹۰)
ریاضیات پایه دهم حبیبی(۲۰۰)
ریاضیات انسانی۳ حبیبی(۹۰)
خلاقیت در تابع مسعودی (۴۵)

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تـــمـاس