زبان

 

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

زبان ۹ درس ۱ تا۳ محجوبی(۸۵)
زبان ۹ درس ۴ تا۶محجوبی(۸۵)
زبان دهم درس۱و۲ محبوبی(۱۵۰)
زبان دهم درس ۳و۴ محبوبی(۱۵۰)
زبان اول محجوبی (۳۰)
زبان دوم محجوبی (۳۰)
لغات سوم محجوبی (۴۰)
لغات چهارم محجوبی (۸۰)
گرامر محجوبی (۳۰)
گرامر جدید محجوبی(۶۰)
کلوز تست محجوبی (۹۰)
ریدینگ محجوبی (۹۰)
واژگان سوم vvip محجوبی (۱۲۰)
۱۲۰ تکنیک زبان از پایه تا کنکور محجوبی(۹۰)
آموزش خط به خط زبان پیش محجوبی (۴۰)
تکنیک های فوق حرفه ای ریدینگ دانش زاده(۱۰۵)
روش تست زنی کلوز تست دانش زاده(۷۵)
روش های تست زنی گرامر دانش زاده(۴۵)
روش های تست زنی واژگان کلیدی دانش زاده(۱۳۵)
روش های تست زنی ریدینگ محبوبی(۵۰)
جمع بندی محبوبی(۶۰)
روش های تست زنی گرامر محبوبی(۴۵)
کلوز محبوبی(۴۵)
اموزشی گرامر محبوبی(۴۵)

 

تـــمـاس