زیست

 

 

 

 

زیست ترکیبی، تفهیمی و خط به خط دوم دادگستری (۱۵۰)
زیست فوق حرفه ای(ترکیبی تفهیمی)دادگستری(۳۰)
زیست جمع بندی دوم کل ۸ فصل دادگستری (۱۴۰)
 ترکیبی تفهیمی فصول ۱ تا ۴ دوم دادگستری(۱۲۰)
روش تست زنی زیست دوم ۵ تا ۸ دادگستر(۱۲۰)
زیست سال سوم آموزشی دادگستری (۵۰)
زیست سال سوم فوق حرفه ای دادگستری (۱۵۰)
تدریس کامل  فصول ۱،۲،۳،۴ سوم دادگستری (۷۰)
فصل ۱۱ سال سوم (تولید مثل) دادگستری (۴۵)
زیست پیش دانشگاهی دادگستری (۲۰۰)

 

 

 

 

روش تست زنی زیست پیش۱ دادگستری(۱۲۰)
روش تست زنی زیست پیش۲ دادگستری(۹۰)
زیست پیش۲(ترکیبی تفهیمی) دادگستری(۱۱۰)
گیاهی جامع دادگستری از پایه تا کنکور (۱۰۵)
ژنتیک فوق حرفه ای(میوزومیتوز)دادگستری(۳۰)
ژنتیک فوق حرفه ای(مندلی-گیاهی)دادگستری(۵۰)
ژنتیک فوق حرفه ای(پروتئین و…)دادگستری(۴۵)
ژنتیک بخش ۴ (تئوری ژنتیک) دادگستری (۱۰۵)
علوم نهم فصل ۱۱تا۱۵ شیخی(۴۵)
آموزش ۹ بعدی زیست دهم فصل۱و۲شیخی(۴۵)
آموزش ۹ بعدی زیست دهم فصل۳تا۷ شیخی (۱۰۰)
روش تست زنی زیست دهم شیخی(۱۰۰)
روش های تست زنی زیست دوم شیخی (۱۳۵)
همایش زیست سال دوم شیخی(۱۰۰)
زیست سوم آموزشی شیخی (۵۰)
زیست سوم vvip شیخی (۱۵۰)
روش های تست زنی زیست سوم شیخی (۸۰)
زیست پیش ۱ شیخی(۸۰)
زیست پیش ۲ vvip شیخی (۷۰)
روش های تست زنی زیست پیش۱شیخی(۷۵)
روش های تست زنی زیست پیش۲شیخی(۷۵)
جمع بندی زیست ۹۵شیخی(۷۵)
قید نامه زیست شیخی(۶۰)
زیست سوم هژیر و مکری ۱ و ۲ و۳ و۴و ۱۱(۱۲۰)
زمین شناسی سوم حبیبی(۵۰)
کتاب ۹۰۰ تست زیست (۶۰)
زیست سال دوم دکتر امیری و قریشی(۱۱۵)
روش تست زیست دوم امیری قریشی (۹۰)
زیست سوم فصل۱و۲و۳و۴و۱۱دکتر نظری(۸۵)
روش تست زیست سوم فصل۱تا۴و۱۱دکتر نظری(۱۶۰)
همایش زیست سال سون شیخی (۷۰)
زیست دوم شیخی (۸۰)

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

Name:
Email:
9 + 7 = ?
Subject:
Message:
 
تـــمـاس