عربی

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

عربی مقطع هفتم استاد احمدی و آبان(۹۰)
عربی هشتم استاد احمدی و آبان(۹۰)
آسان آموز واژگان عربی مقطع ۷,۸,۹ استاد احمدی(۴۰)
آسان آموز واژگان عربی مقطع ۱۰ استاد احمدی(۴۰)
تمرین های عربی دهم (۴۰)
عربی ۱ داوطلب  (60)
عربی ۲ داوطلب  (100)
عربی سوم کامل ساداتی (۱۲۰)
عربی نهم درس استاد احمدی(۱۰۵)
عربی دهم درس۱تا۴ استاد احمدی(۱۰۵)
عربی دهم درس۵تا۸ استاد احمدی(۱۰۵)
روش های تست زنی عربی استاد احمدی (۶۰)
متمم عربی برتر استاد احمدی (۱۳۵)
عربی برتر استاد احمدی (۳۰)
عربی صد در صد استاد احمدی (۳۰)
آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی (۹۰)
آسان آموز درک مطلب استاد احمدی(۳۰)
مفعول فیه(۴۰)
مفعول مطلق(۴۰)
مبحث حال(۴۰)
مبحث تمییز(روش تست زنی منصوبات)(۴۰)
مبحث منادا(۴۰)
مبحث مستثنی(۴۰)

عربی ۱۱ ابان و استاد (۱۱۰)

 

تـــمـاس