فیزیک

 

 

 

فیزیک اول vvip مسعودی (۱۰۰)
بازتاب و شکست نور مسعودی(۷۵)
فیزیک و اندازه گیری فصل اول دهم(۴۰)
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی(۶۰)
اموزشی جامع کار و انرژی توان فصل۲ فیزیک دهم(۷۰)
روش تست کار و انرژی توان فصل۲ فیزک دهم (۵۰)
کار و انرژی و توان دهم(۱۱۰)
بردار و اندازه گیری(۴۵)
روش تست زنی کارو انرژی(۴۵)
روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد(۷۵)
مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیک(۸۰)
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها دهم (۷۰)
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها دهم (۷۵)
فشار و چگالی vvip سال دوم مسعودی (۶۰)
فشار و چگالی جدید سال دهم مسعودی(۶۰)
القا و الکترومغناطیس  جدید مسعودی (۱۶۰)
خازن و مدارهای الکتریکی  مسعودی (۶۰)
روش تست زنی ساکن مسعودی (۶۰)
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس مسعودی(۹۰)
روش تست زنی خازن مسعودی( ۴۵)
روش تست زنی مدار مسعودی (۶۰)
روش تست زنی فیزیک پیش مکانیک (۲۰۰)
روش تست زنی حرکت شناسی مسعودی(۶۰)
روش تست زنی حرکت دایره ای مسعودی(۶۰)
حرکت شناسی جدید  مسعودی (۱۸۰)
دینامیک جدید مسعودی(۱۰۵)
حرکت نوسانی  مسعودی (۱۵۰)
امواج مکانیکی  مسعودی (۹۰)
صوت و امواج الکترومفناطیس مسعودی (۶۰)
فیزیک اتمی و هسته ای مسعودی (۷۵)
فیزیک سال سوم کازرانیان (۱۲۰)

جمع بندی کامل فیزیک آسان است(۲۰۰)

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تـــمـاس