لیست محصولات دهم

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید


۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲


۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

 

فیزیک

فیزیک و اندازه گیری ۴۰
کار و توان انرژی ۷۰
اصل برنولی و ارشمیدس(فشار و چگالی) ۸۰
روش تست زنی اصل برنولی و ارشمیدس ۷۵
دما گرما قانون گازها جامع  70
روش تست زنی دما گرما و قانون گازها ۷۵
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی ۶۰
روش تست زنی کار و انرژی۵۰
شیمی
کیهان زادگاه الفبای هستی اکبری ۹۰
رد پای گازها در زندگی اکبری ۱۵۰
روش تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی اکبری۳۰
روش تست زنی رد پای گازها در زندگی اکبری ۳۰
کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور ۱۰۰
رد پای گازها در زندگی مهرپور ۹۰
آب اهنگ زندگی مهرپور ۱۰۰
روش تست زنی آب اهنگ زندگی مهرپور ۴۵
روش تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور ۴۵
روش تست زنی رد پای گازها در زندگی مهرپور ۴۵
زیست
آموزش ۹ بعدی زیست دهم فصل ۱و۲ شیخی ۴۵
آموزش ۹ بعدی زیست دهم فصل ۳تا۷ شیخی ۱۰۰
روش تست زنی زیست دهم ۱۰۰
زبان
زبان دهم درس ۱و۲ محبوبی ۱۵۰
زبان دهم درس۳و۴محبوبی ۱۵۰
ریاضی
الگو و دنباله ۱۰۰
تابع  100
مثلثات ۱۲۰
معادله ۹۵
نا معادله ۴۰
روش تست زنی مجموعه ۶۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) ۳۰
روش تست زنی دنباله ۶۰
مجموعه جامع آمار و احتمال  60
روش تست زنی آمار و احتمال ۴۵
روش تست زنی تابع دهم ۵۰
روش تست زنی مثلثات(۶۰)
خلاقیت در آمار و احتمال (۳۰)
خلاقیت در تابع  (45)
روش تست زنی معادله دهم(۶۰)
روش تست نامعادله دهم(۴۵)
عربی
عربی دهم درس ۱تا۴ استاد احمدی۱۰۵
عربی دهم درس ۵تا ۸ استاد احمدی ۱۰۵
تمرین های عربی ۴۰
آسان آموز واژگان عربی ۴۰
ادبیات
ادبیات ۱۸۰
نگارش ۷۵
جمع بندی ادبیات دهم ۶۰ 
دین و زندگی
درس ۱تا۶ (۹۰)
کتاب دینی آسان است(۴۰)
روش تست زنی دینی به همراه کتاب (۱۱۰)
درس ۷تا۱۲(۹۰)
تـــمـاس