کتاب‌های دهم انسانی

پایه دهم و کنکور

بسیاری از مشاورین و مدرسین معتقدند که دانش آموزانی که هدف دارند حتما باید از پایه های پایین تری به مطالعه هدفمند و برنامه ریزی شده بپردازند و از این رو پایه دهم و کنکور ارتباط تنگاتنگی با یدکدیگر دارند. دانش آموزانی که وارد پایه دهم میشوند با کتاب های جدیدی مانند زیست، هندسه، فیزیک و ... مواجه میشوند و ...

کارگاه کارآفرینی و تولید دهم انسانی

دانلود کارگاه کارآفرینی و تولید دهم انسانی  

نگارش (۱) دهم انسانی

دانلود نگارش (۱) دهم انسانی  

فارسی (۱) دهم انسانی

دانلود فارسی (۱) دهم انسانی  

عربی، زبان قرآن (۱) دهم انسانی

دانلود عربی، زبان قرآن (۱) دهم انسانی  

دین و زندگی(۱) رشته ادبیات و علوم انسانی پایه دهم

دانلود دین و زندگی(۱) رشته ادبیات و علوم انسانی پایه دهم  

جامعه شناسی (۱) دهم انسانی

دانلود جامعه شناسی (۱) دهم انسانی  

تـــمـاس