کتاب‌های دهم تجربی

پایه دهم و کنکور

بسیاری از مشاورین و مدرسین معتقدند که دانش آموزانی که هدف دارند حتما باید از پایه های پایین تری به مطالعه هدفمند و برنامه ریزی شده بپردازند و از این رو پایه دهم و کنکور ارتباط تنگاتنگی با یدکدیگر دارند. دانش آموزانی که وارد پایه دهم میشوند با کتاب های جدیدی مانند زیست، هندسه، فیزیک و ... مواجه میشوند و ...

کارگاه کارآفرینی و تولید دهم تجربی

دانلود کارگاه کارآفرینی و تولید دهم تجربی  

نگارش (۱) دهم تجربی

دانلود نگارش (۱) دهم تجربی  

فارسی (۱) دهم تجربی

دانلود فارسی (۱) دهم تجربی  

شیمی (۱) دهم تجربی

دانلود شیمی (۱) دهم تجربی  

ریاضی (۱) دهم تجربی

دانلود ریاضی (۱) دهم تجربی  

جغرافیای ایران دهم تجربی

دانلود جغرافیای ایران دهم تجربی  

تـــمـاس